klasik liberalizm

 

klasik liberalizm

Klasik liberalizm, serbest piyasa ve bireysel özgürlüğün hukuken güvenceye alınmasını savunan, bireylerin ekonomik serbestliğini ve kültürel liberalizmi esas alarak devletin küçülmesine odaklanan bir felsefi ve politik ideolojidir.

Klasik liberalizm, 19. yüzyılın başlarında, Avrupa ve Kuzey Amerika'da kentleşmeye ve Sanayi Devrimi'ne bir yanıt olarak önceki yüzyılın fikirleri üzerine inşa edilmiştir.

Düşünceleri klasik liberalizmi etkileyen insanlar arasında John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, Thomas Jefferson ve David Ricardo gibi birçok ekonomist, siyaset bilimci ve yazar bulunmaktadır.

20. yüzyılda ekonomist Friedrich Hayek ve Milton Friedman liderliğindeki klasik liberalizme olan ilginin yeniden canlanması gerçekleşmiştir. Bazıları, klasik liberalizmin çağdaş gelişimini “neoklasik liberalizm” olarak adlandırmaktadır, bu da devletin piyasadaki rolünü en aza indirmek ve onu sadece güvenlik ile adalet ile ilgilenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Sosyal liberalizm gibi liberal dallarının aksine klasik liberalizm; sosyal politikalara, vergilendirmelere ve devletin bireylerin hayatına müdahil olmasına daha olumsuz bakar. Büyük Buhran ve Sosyal Liberalizm'in yükselişine kadar Klasik Liberalizm, ekonomik liberalizm adı altında kullanılmıştır. Terim olarak Klasik Liberalizm, bir retronim olarak 19.yüzyıl liberalizminin, yükselişte olan Sosyal Liberalizm ile karıştırılmaması için ortaya çıkmıştır.

Klasik Liberalizmin Özellikleri

Klasik liberalizm serbest pazar ilkelerine ve insanların yaşamlarına mümkün olan azami müdahale etmeme ilkelerine dayalı bir toplumun kurulmasından yanadır. Klasik liberal devleti, uzlaşma ve gerekli bir kötülük olarak değil, vatandaşların doğal veya faydacı hak ve özgürlüklerinin bir garantörü olarak algılar. Devlet iktidarının yetkileri üzerindeki pozisyona ek olarak, liberteryenler ve klasik liberaller (özellikle faydacı olanlar) da hukukun, demokrasinin, yargı ve kolluk sistemlerinin oluşumu konusunda farklı görüşlere sahiptir.

Klasik liberaller orduyu, yargıyı kontrol etmeyi ve doğal olarak düşük seviyedeki vergileri toplamayı savunurlar (bunun karşılığında bazı minarşistler gönüllü vergileri veya aynı sektördeki özel şirketlere alternatif bağışlarla vergileri değiştirmeyi savunuyorlar). Klasik liberallerin bazıları aynı zamanda fikri mülkiyet, Merkez Bankası'nın varlığı ve ürünlerin devlet ruhsatlandırılmasından yanadır ve çok nadir durumlarda bu ideolojiyi destekleyen kişiler de halk eğitimini savunmaktadır.

Klasik liberalizm, devredilemez doğal haklar kavramından gelir ya da onların varlığını yararlı bir şekilde doğrular. Liberaller ve liberal mantıktan devlet, insanların haklarını gözlemlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan ve (19. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha sonra liberalizm) dünya çapında liberal bir ideoloji taşımak için liberal bir ideoloji taşımak için sosyal bir sözleşmedir, çünkü liberaller açısından her şey insanlar (ırkları, vatandaşlıkları, uyrukları veya dinleri ne olursa olsun) eşit haklara sahiptir ve devletin görevi bu hakları korumak ve uygulamaktır. Liberteryenizm, devleti bir uzlaşma olarak görür.

Hem iktisat biliminin genel gelişiminden, hem de insanlığın genel gelişiminden kaynaklanan sorunlar klasik liberalizm ile liberteryenlik arasında derin farklılıklara yol açar.

Klasik Liberalizmin Etimolojisi

"Liberal" kelimesi Latince liber ("özgür") kelimesinden gelir. "Şehrin kuruluşundan itibaren Roma Tarihi"nde Titus Livius, pleb ve patrisyen sınıfları arasındaki özgürlük mücadelesini anlatıyor. Marcus Aurelius, “Akıl Yürütme” sinde “eşitlik ve eşit konuşma hakkını tanıyan, herkes için eşit yasaya sahip bir devlet; aynı zamanda en çok öznenin özgürlüğüne saygı duyan monokrasi hakkında” fikri hakkında yazıyor. İtalyan Rönesansında, bu şehir özgür şehir devletleri taraftarları ve Papalık tahtları arasında yenilenmiştir. Niccolo Machiavelli, Titus Libya'nın İlk On Yılı Söylemlerinde cumhuriyetçi yönetim ilkelerini özetledi. İngiltere'de John Locke ve Fransız Aydınlanma düşünürleri özgürlük için mücadeleyi insan hakları açısından formüle ettiler.Amerikan Kurtuluş Savaşı, liberal devlet fikrine dayanan bir anayasa, özellikle de hükûmetin hükûmeti devletin rızasıyla yönettiği fikrine dayanan ilk ulusun ortaya çıkmasına yol açtı. Fransız burjuvazisi, Fransız Devrimi sırasında liberal ilkelere dayanan bir hükûmet kurmaya çalıştı. İspanyol mutlakiyetçiliğine muhalif olan 1812 İspanyol Anayasası'nın yazarları muhtemelen siyasi hareketin destekçilerine atıfta bulunmak için "liberal" kelimesini kullanan ilk kişilerdi.

XVIII yüzyılın sonundan bu yana liberalizm, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin hemen hepsinde önde gelen ideolojilerden biri haline gelmiştir. Liberal fikirleri uygulamaya yönelik birçok başlangıç ​​denemesi sadece kısmi bir başarıydı ve hatta bazen zıt sonuçlara (özellikle diktatörlüklere) yol açtı. Özgürlük ve eşitlik sloganları maceracılar tarafından seçildi. Liberal ilkelerin çeşitli yorumlarının savunucuları arasında akut çatışmalar ortaya çıktı. Savaşlar, darbeler, ekonomik krizler ve hükûmet skandalları liberalizm ideallerinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bu nedenlerle, "liberalizm" kelimesinin farklı dönemlerinde farklı bir anlamı vardır. Zamanla, şu anda dünyanın en yaygın politik sistemlerinden birinin - liberal demokrasisinin temeli haline gelen bu ideolojinin temellerine ilişkin daha sistematik bir anlayış geldi.

Türkiye'de liberalizm

30 Mayıs 1876'dan itibaren V. Murad, amcası Abdülaziz devrildiğinde sultan oldu. Fransız kültüründen çok etkilendi ve liberal biriydi. 31 Ağustos 1876'da zihinsel olarak hasta olduğu gerekçesiyle devrilmeden 93 gün önce hüküm sürdü; Bununla birlikte, muhalifleri demokratik reformlarını durdurmak için bu temelleri kullanmış olabilirler. Sonuç olarak, taraftarlarının aradığı anayasayı yerine getiremedi.Tanzimata, kelimenin tam anlamıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda yeniden örgütlenme anlamına gelir (bkz. Nizov), 1839'da başlayan ve 1876'da ilk anayasal dönemle sona eren bir reform dönemi idi. Mehmed Paşa, genç Osmanlıların gizli toplumu ve sıklıkla Osmanlı parlamentosunun kurucularından biri olarak görülen Midhat Paşa. Sivil özgürlükleri iyileştirmek için birçok değişiklik yapıldı, ancak pek çok Müslüman içlerinde İslam dünyası üzerinde yabancı bir etki gördü. Bu algı, devletin reform çabaları ile karmaşıktır. Osmanlıcılık adlı bir politikanın amacı, Osmanlı topraklarında yaşayan tüm Müslümanları "Müslüman ve gayrimüslim, Türk ve Yunan, Ermeni ve Yahudi, Kürt ve Arap" olarak birleştirmektir. Siyaset, hem Müslüman hem de gayrimüslim Osmanlıların yasası önünde eşitlik ilan eden Gülhane 1839 fermanı ile resmen başladı.

Tanzimat reformları Sultan II. Mahmud yönetiminde başladı. 3 Kasım 1839'da Abdyulmecida Sultanı Hatt-i Şerif'i veya Gülhane veya Tanzimat Fermânı'nın fermanı olarak adlandırılan emperyal bir kararname çıkardı. Bunu Modelin politikasını benimseyen birkaç yasama eylemi izledi. Bir kararnamede Sultan, "Osmanlı İmparatorluğu'nun illerinin iyi yönetiminin yararlarını yeni kurumlar aracılığıyla getirmek" istediğini söyledi. Reformlar arasında köleliğin kaldırılması ve köle ticareti vardı; eşcinsellik ayrımcılığı; bir kamu hizmeti okulu, sivil basın ve gazetecilik için bir yükseköğretim kurumu oluşturulması; ve dini veya etnik bölünmelerden bağımsız olarak birleşik bir Osmanlı vatandaşlığı yaratan 1869 Vatandaşlık Yasası; diğerleri arasında.

Genç Osmanlılar, Tanzimat'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reformlarından memnun olmayan, imparatorlukta otokrasiye son vermek isteyen bir grup Starotureks entelijansiya tarafından 1865 yılında yaratılan gizli bir toplumdu. Genç Osmanlılar, Avrupa anayasal hükûmeti kabul etme geleneğine göre imparatorluğu ve modernleşmeyi koruyarak Osmanlı toplumunu dönüştürmeye çalıştı. Her ne kadar genç Türklerin ideolojik olarak anlaşmazlıkları olsa da, hepsi yeni anayasal hükûmetin “İslam'ın Osmanlı siyasi kültürünün temeli olarak devam eden ve önemli hukuki gücünü” vurgulamak için İslam'da kök salmaya devam etmesi gerektiğine karar verdiler. Bununla birlikte, İslam idealizmini modern liberalizm ve parlamenter demokrasiyle somutlaştırıyorlar, onlar için Avrupa parlamenter liberalizmi İslam'ın ilkelerine uygun olarak bir rol modeliydi ve “İslam hükümeti kavramlarını Montesquieu, Danton, Rousseau ve modern Avrupalı ​​akademisyenler ve devletin fikirleriyle uzlaştırmaya çalıştı. ". Toplumun oluşumu üzerinde büyük etkisi olan Namık Kemal, üçüncü cumhuriyetin Fransız anayasasına hayran kaldı, genç osmanlıların siyasi ideallerini “halkın egemenliği, güçler ayrılığı, yetkililerin sorumluluğu, kişisel özgürlük, eşitlik, düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyetin mülkiyeti, evin dokunulmazlığı. ” Genç Türkler, imparatorluğun gerilemesinin ana nedenlerinden birinin, taklit edilen Avrupa modernliği lehine, İslami ilkelerin, ikisinin devlet ve halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde birleştirmeye çalıştıkları gibi aceleyle uzlaşmalar lehine reddedildiğine inanıyorlardı. İmparatorluğun İslami temellerini temel alırken, bazı Avrupa devletlerinin modellerini de ekleyerek imparatorluğu canlandırmaya çalıştılar. Bu toplumun önde gelen üyeleri arasında Shinashi, Namık Kemal, Ali Saevi, Zia Paşa ve Ağah Efendi gibi yazarlar ve yayıncılar vardı.

1876'da, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bir anayasadaki ilk girişim olan Sultan II.Abdülhamid'in isteksizce 1876 Osmanlı Anayasasını (Türkçe: Kanun-u Esasi) ilan ettiği Genç Osmanlılar belirleyici anlardı. Bu dönem kısa ömürlü olmasına rağmen, Abdülhamid'in 1878'de güçle mutlak monarşiye dönme lehine nihayetinde anayasayı ve parlamentoyu askıya almasıyla, genç Osmanlıların mirası ve etkisi imparatorluğun çöküşüne kadar devam etti. On yıllar sonra, Osmanlıların, yani Türklerin reformu üzerine başka bir grup, 1908'de Genç Türklerin devrimine ve ikinci anayasal dönemin başlangıcına yol açacak genç Osmanlıların girişimlerini tekrarladı.

Cumhuriyet dönemi

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir. Önemli isimleri arasında Ali Fethi Okyar, Nuri Conker, Ahmet Ağaoğlu gibi isimleri yer alırken, ekonomik liberal, cumhuriyetçi, milliyetçi, laik ve liberal Kemalist, merkez sağ bir partidir.

Serbest Fırka'nın kurulmasının üzerinden çok geçmeden Ahmet Hamdi Başar, Ankara'ya giderek Atatürk'e gerici unsurların destek olduklarını, partiye akın ettiklerini, buna hâkim olamayacağını, bu hareketin Atatürk'ün kendisine de karşı olduğunu anlatarak partinin kapatılmasını talep etti. Ahmet Hamdi Başar'ın anılarında, Atatürk "Bu vefasızlık neyin nesi?" diye sorduğunda, Atatürk'e büyük bir nezaket içinde "Halk dışarıda kaldı." yanıtını verdiği yazılıdır.

Nitekim İzmir olaylarının sonrasına rastlayan 9 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal'e hitap eden açık mektubu yayınlandı. Bu mektupta İzmir olayları sırasında CHF binalarına bazı yöneticilere yapılan hücumlara değinilerek, Mustafa Kemal'in kesin tutumunun bilinmesindeki yarardan söz edilmekteydi. Mustafa Kemal'in bu mektuba yazdığı cevap ise aynı gazetenin 10 Eylül tarihli sayısında çıktı. Mektupta şu sözler geçiyordu:

“…Hakikati Fethi Beyefendi'ye yazdığım mektupta açıkça ifade ettiğimi zannediyorum. Kendilerince hakiki vaziyetin tamamen bilinmekte olduğuna şüphe yoktur. Ancak umumiyetle yanlış zan ve düşünceler ve görüşler olduğu anlaşılıyor.

Hakikat-i hali bir daha ifade ve tasrih edeyim. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Umumî Reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden doğmuştur. Bu teşekküle tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz.

…İşaret olunan hadiseler ve hükümet ricaline ve otoritesine karşı bazı anlayışsız kuvvetler tarafından yapılan çirkin tecavüzlerden çok müteessir olduğumu tahmin etmek güç değildir.(…) Bu gibi saldırıcılar ve teşvikçiler Cumhuriyet kanunlarının takiplerinden tabiî kurtulamazlar.”

Böylece Mustafa Kemal, CHF yanında ağırlığını koyuyordu. Yerel seçimlerden sonra Fethi Bey'e “Ben (partiler arası tarafsızlık konusunda) sözümde duruyorum. Fakat benim üzerimde bir de memleketi emniyet ve huzur içinde tutmak mesuliyeti var. Siz hemen birkaç ay içinde iktidara geçmek için uğraşıyorsunuz. Hiç beklemeğe tahammül göstermiyorsunuz. Bugün iktidarda olanları düşürüp yerine geçecek olursanız bu memleketi emniyet ve huzur içinde ayakta tutabilecek misiniz? Bana bir kere bu kanaati vermelisiniz.” dediği söylenmektedir.

Partinin kapanmasına yol açan son olay, TBMM'de Fethi Bey'in seçimlerde yapılan yolsuzluklara ilişkin önergesinin tartışılmasında ortaya çıktı. Bu tartışmalar üzerine Mustafa Kemal, partiler üstü konumu ile bir milli blok kurulmasına ilişkin önerisinin artık gerçekleşemeyeceğini Fethi Bey'e söyledi. Bu, her şeyin sonu demekti. 16 Kasım 1930 akşamı bir kere daha Mustafa Kemal ile görüşen Fethi Bey, kapatma kararında olduklarını bildirdi ve aynı akşam fırkanın Ankara'da bulunan milletvekilleriyle bir toplantı yaparak verilen kararın yerinde olduğunu saptamıştır. Kararın kesinleşmesinden sonra, ertesi gün Dahiliye Vekaleti'ne verilmek üzere, bir “fesih beyannamesi” hazırlanmıştır:

“Tebellür eden son vaziyete göre, Fırkamız, Büyük Gazi Hazretlerine karşı, siyasî sahnede mücadele edecek bir mevkie getirilmiştir. Fırkamız doğrudan doğruya Gazi Hazretlerinin teşvik ve tasvipleriyle vücuda gelmiş ve Büyük Reisimizin her iki fırkaya karşı müsavi muavenet ve muamelesine mazhar olacağı teminatı almış idi. Esasen başka türlü siyasi bir teşekküle vücut vermek mesuliyetini almağı hiçbir zaman hatırımıza getirmedik. Halbuki emri vaki şeklinde tahakkuk eden son vaziyet karşısında bizce başarılması muhal olan bu teşebbüse devam etmek beyhude olacağından Fırkamızın feshine ve keyfiyetin bilumum teşkilata ve Dahiliye Vekaletine bildirilmesine karar verilmiştir. 16.11.1930

klasik liberalizm (İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004)

İngilizce: classical liberalism

Felsefesi klasik iktisadın, iktisadi insan, görünmez el ve bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ilkelerine dayanan iktisadi sistem.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski