barış

 

barış

Barış kelimesi genel anlamda düşmanlığın olmaması anlamında kabul görülür. Başka bir anlatımla kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik, bütünlük, sükûnet, sessizlik, huzur içinde yaşamak olarak da tanımlanabilir.

Barış işareti
Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (Campaign for Nuclear Disarmament) genelde barış işareti olarak tanınan sembolü

{tocify} $title={İçindekiler}

Diğer kullanımları

Barış halk arasında hoş geldiniz olarak da karşılanabilir. Barış kelimesi duygusal bir durum içinde kullanılabilir. Bir insanın kendisiyle barışık olması, kendi içinde bir denge, sakinlik, huzur içinde olması buna örnek gösterilebilir.

Ayrıca sık kullanılan erkek isimlerindendir.

Sembolleri

Barış sembolleri arasında en çok kullanılanlardan ikisi, zeytin dalı taşıyan beyaz bir güvercin ile, aslında Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın sembolü olan tasarlanan semboldür.

Zeytin dalı taşıyan bir barış güvercini
Zeytin dalı taşıyan bir barış güvercini

Tarihi

Dünya tarihinde, tamamen barış içinde yaşanan dönemler çok kısıtlıdır, az veya çok savaşlar süregelmiştir. Belli zamanlarda belli bölgeler için nispeten barış içinde geçmiş olan dönemler için Latince barış anlamına gelen pax terimi kullanılır. Japonya tarihinin 1603-1868 yılları arasını kapsayan Edo dönemi de bunların arasında sayılabilir.

 • Pax Americana
 • Pax Britannica
 • Pax Europeana
 • Pax Germanica
 • Pax Hispanica
 • Pax Mongolica
 • Pax Ottomana
 • Pax Praetoriana
 • Pax Romana
 • Pax Sinica
 • Pax Syriana

Washington, DC'de gerçekleştirilen savaş karşıtı bir miting (15 Mart 2003)
Washington, DC'de gerçekleştirilen savaş karşıtı bir miting (15 Mart 2003)

Barış örgütleri

Uluslararası örgütler

Dünya Barış Konseyi

Dünya Barış Konseyi (World Peace Council) kurulduğu 1949 yılından beri barış, silahsızlanma, küresel güvenlik, ulusal bağımsızlık, ekonomik ve sosyal adelet, gelişim, çevrenin korunması, insan hakları, bağımsızlık mücadelesi veren halklarla dayanışma için ve emperyalizme karşı mücadele etmektedir. Kurucu başkanı Frederic Joliot-Curie'nin "Barış herkesin işidir" sözünü kendine ilke edinen Konsey, dünyanın pek çok ülkesinde bulunan barıştan yana örgütlerin federasyonudur. Türkiye'de faaliyet gösteren Barış Derneği, Dünya Barış Konseyi üyesidir.

Dünya Barış Duası Topluluğu

Dünya Barış Duası Topluluğu (The World Peace Prayer Society), 1955 yılında Masahisa Goi tarafından Japonya'da kuruldu. Topluluk, "Dünya'da Barış Egemen Olsun" ("May Peace Prevail on Earth") diyerek barışın dua aracılığıyla evrenselleşmesini hedeflemektedir. 1986 Uluslararası Barış Yılı itibarıyla faaliyetlerini uluslararası alanda yoğunlaştıran topluluk, 1988 yılında merkez binasını New York'a taşıdı. 1990 yılında Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hükûmet dışı kuruluş (NGO) olarak kabul edilen topluluğun merkezi 2001'den bu yana New York'ta bulunan Dünya Barış Sığınağı (World Peace Sanctuary) bünyesindedir.

Uluslararası Barış Bürosu

Uluslararası Barış Bürosu 1891 yılında kurulan dünyanın en eski barış örgütüdür. Barış konferansları için yapılan başvurular üzerinde çalışmak amacıyla, 13 Kasım 1891'de kuruldu. I. Dünya Savaşı'ndan sonra barış politikaları konusunda belirleyici bir rol oynayamadı. 1924'te kuruluşun sekreterliği Cenevre'ye taşındı, konferanslara katılım azaldı, diğer gruplarla birlikte çalışma eğilimi zayıfladı. II. Dünya Savaşı sırasında da bir etkinliği olmadı.

Ulusal örgütler

Barışseverler Cemiyeti

Barışseverler Cemiyeti, dünya barışının korunmasına yönelik faaliyet yapmak amacıyla 14 Temmuz 1950'de İstanbul'da kuruldu.

Barış Derneği

Barış Derneği 20 Nisan 1977'de İstanbul'da kuruldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kapatılana kadar nükleer silahların yasaklanması savundu, insan hakkı ihlalleri ile devletlerin sömürü faaliyetlerine karşı çıktı ve Birleşmiş Milletler kararları ve Helsinki Nihai Senedi'ne saygı gösterilip uyulması için faaliyetlerde bulundu. Aynı zamanda Türkiye'nin NATO'dan çıkması amacıyla faaliyet yürüttü.

Sovyet Barış Komitesi

Sovyet Barış Komitesi, barış hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşu olarak 1949 yılında kuruldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu feshedildi. 1992 yılında Rusya'da "Barış ve Uzlaşma Federasyonu" adıyla tekrar organize edildi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı 1910 yılında kurulan, ülkeler arası iş birliğini geliştirmeyi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası anlamda aktif uğraşlarını geliştirmeyi amaçlayan vakıftır.

Teoriler

Demokratik barış teorisi

Immanuel Kant'ın fikirlerinden yola çıkılarak 1980'lerde ileri sürülmüş olan, demokratik ülkelerin birbirleriyle savaşmayacakları varsayımıdır.

Barış içinde bir arada yaşama

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Buna göre Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkeler ile kapitalist devletler bir arada barışçıl bir şekilde varlıklarını devam ettirebilirler. Teori Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından ABD ve NATO örgütüne üye ülkeleriyle olan ilişkilerinde uzunca bir dönem hakim olmuştur.

Barışçıl Evrim teorisi

Barış ilkelerini kullanarak Çin'in sosyalist sistemini çökertme düşüncesini ele alan bir teoridir. Bu teoriye göre; Amerika Birleşik Devletleri'nin ana stratejisi, Batılı siyasi fikirleri ve yaşam tarzlarını sosyalist ülkelere, özellikle de Çin'e yaymak için ülke içi hoşnutsuzlukları kışkırtmak ve grupların Çin Komünist Partisi önderliğine meydan okumalarını teşvik ederek sosyalist ülkeleri alt etmektir. Teoriye göre ABD, bu durumu barışçıl yöntemleri kullanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle barışçıl girişimlere daima şüpheyle yaklaşılması gerekmektedir, çünkü bu teoriye göre barış için yapılan girişimler, altta siyasal amaçlar olduğu için, egemen ülkeler için büyük birer tehdittir.

Barış ödülleri

Gerek ülkeler, gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından barışa katkı sunduğu için belirli gruplara veya kişilere barış ödülleri verilir. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Gandhi Barış Ödülü, Konfüçyüs Barış Ödülü bunlardan bazılarıdır.

barış ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Barışma işi:

      "Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter." - Memduh Şevket Esendal

2. isim Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar:

      "Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti." - Haldun Taner

3. isim Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç:

      Barış içinde yaşamak.

4. isim Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: Sulh, müsalaha, İngilizce: Peace, Fransızca: paix, Almanca: Friede

1. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. 2. Savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması.

TDK kişi adları sözlüğü

Barış

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Kelime Kökeni

Türkçe >> kökünden gelen barış- "sulh etmek, antlaşmak" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"sulh" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski