aval

 

aval

Aval, üçüncü kişinin ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir.

Aval kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir. Bir kimse cirantalar arasında yer alabileceği gibi, senette imzaları bulunanlardan (senet borçlularından) biri ya da birkaçı için aval vermek suretiyle de senedi daha teminatlı bir hale getirebilir.

Aval senede bağlı bir kefalet olduğundan poliçe, şekil şartlarındaki noksanlıktan dolayı kambiyo senedi olma niteliğine sahip olmadığı takdirde hükümsüz olur. Aynı nedenle lehine aval verilen kişi, gerçekte senet borçlusu değilse de aval hükümsüzdür.

Öte yandan poliçenin şekle bağlı nedenler dışında başka sebeplerle geçersiz olması halinde dahi aval verenin taahhüdü caridir. Örneğin lehine aval verilen kişi ehliyetsiz olsa bile, aval geçerlidir.

Hamil, borç ödenmediği takdirde keşideciye, cirantalara ya da aval verene başvurabilir. Her durumda, müracaat için gerekli yasal şartlara uyulması gerekecektir.

Poliçe bedelini ödeyen aval veren taraf, lehine aval vermiş olduğu kişi ya da kişilerin yerine geçerek rücu hakkına sahip olur. Ancak, lehine aval verilebilecek kişilere karşı ileri sürülebilecek def'iler, aval verene karşı ileri sürülemez.

Kefalet sözleşmelerinde açıkça müteselsil kefalet ibaresi yoksa kefalet müteselsil değildir. Ancak aval her durumda müteselsil kefalet hükümlerindedir.

Aval, poliçe bedelinin tamamı için verilebileceği gibi, bir kısmı içinde verilebilir. Yani kısmi aval geçerlidir.

Aval, poliçe ya da eklenen alonj üzerine, "aval içindir" ya da bu anlamda bir ifade yazılarak ve altına imza atılarak yapılır. Kimin lehine aval verildiği belirtilmemiş ise aval, keşideci lehine verilmiş sayılacaktır. Aynı şekilde poliçe ön yüzüne tek başına atılan imza da -muhatap ve keşideci imzası dışında- keşideci lehine verilmiş aval hükmündedir.

Poliçe veya bononun ön yüzüne yazılır ve geri dönülemez (gayrı kabili rücu) niteliği taşır.

aval ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

aval, -li (I)

isim, ticaret, Fransızca aval

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.

aval (II)

sıfat, argo

Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse):

      "Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalığın içinde." - Haldun Taner

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: aval, İngilizce: aval, guarantee, Fransızca: avale

Tecim belgitlerinde üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına alacaklılara karşı borçlanmada bulunması.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: surety

Ticari senetlerden doğan bir borca kefil olanın senet üzerine şerh ve imza koyması.

Kelime Kökeni

Türkçe sözcük, Ad halinde Fransızca anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalığın içinde. - H. Taner anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (gülgiller, ağaçlar, meyveler) elma anlamına gelir. Kernevekçe sözcük, Ad halinde (gülgiller, ağaçlar, meyveler) elma anlamına gelir.

Tarihte En Eski Kaynak

Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~)

Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalığın içinde. - H. Taner

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski