Jeoloji Mühendisleri Odası

 

Jeoloji Mühendisleri Odası logosu

Jeoloji Mühendisleri Odası, 1960'larda açılmaya başlayan jeoloji mühendisliği bölümü mezunlarının bir araya gelip TMMOB bünyesindeki oluşturdukları meslek odası.

Tek yasal meslek örgütü olarak TMMOB Yasası gereğince 18 Mayıs 1974 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası kurulmuştur.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Tarihi

1960’lı yıllardan itibaren değişik üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan ve gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışma hayatlarını sürdüren JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ, ilk olarak TMMOB-Maden Mühendisleri Odası bünyesinde örgütlenmeye başlamıştır.

Meslek alanındaki nicel ve nitel gelişmeler sonucu JEOLOJİ MÜHENDİSİ unvanına sahip ve JEOLOJİ mesleğine yönelik uygulamalar yapmaya yetkili bir meslek örgütüne duyulan gereksinim sonucu JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN tek yasal meslek örgütü olarak TMMOB Yasası gereğince 18 Mayıs 1974 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası kurulmuştur.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kuruluş çalışmalarının başlangıcı 1973 yılına kadar gitmektedir. İlk toplantı, 1973 yılı Haziran ayı içinde Türkiye Jeoloji Kurumu Kitaplık salonunda Selçuk Bayraktar'ın başkanlığında toplantı çağrısına uyarak gelen 33 kişi ile yapılmıştır. Anılan toplantıda, Kuruluş çalışmalarını yürütmek için her üniversiteden 2, yurt dışı üniversiteleri bitirenlerden ise 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik bir Müteşebbis Heyet görevlendirilmiştir. Müteşebbis Heyetin çalışmaları o tarihlerde Türkiye Jeoloji Kurumu (TJK) Genel Sekreteri olan Sayın Selçuk BAYRAKTAR’ın başkanlığında yürütülmüştür.

Kuruluş çalışmalarına TMMOB yasa ve yönetmeliklerinin incelenmesi ile başlanmış ve bu doğrultuda sürdürülmüştür. Müteşebbis Heyet öncelikle, 6235 sayılı yasanın 17. ci maddesi gereği Jeoloji Mühendislerinin 20 yıldan beri kayıtlı bulunduğu Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile ortak bir toplantı yapmış ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kuruluşu için görüş birliğine varmışlardır. İncelemeler sonucu o tarihlerde, Maden Mühendisleri Odası’na kayıtlı 230 Jeoloji Mühendisinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kuruluş çalışmalarının son aşamasında, Jeoloji Mühendislerinden istek dilekçesi toplanarak, 31 Ocak 1974 günü 161 dilekçe ile Maden Mühendisleri Odasına başvurulmuş; aynı başvuru, 19.2.1974 günü ilk yapılacak Birlik Genel Kurul gündemine alınmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu’na iletilmiştir.

Maden Mühendisleri Odasının XX. Genel Kurul’unda gündemin 9. maddesinde konu görüşülerek Jeoloji Mühendisleri Odası'nın kuruluşu için bir temenni kararı alınmıştır.

“… Genel Kurul da MMO Yönetim Kurulu adına Murat TURAN, Müracaatın yasa ve yönetmelikler gereği yerinde ve normal olduğunu, kararın Odamızca değil TMMOB Genel Kurul’unda alınması gerektiğini savundu. Müracaat sahipleri adına söz alan jeoloji yük. Müh. İsmet ÖZGENÇ (KTÜ), jeolojinin ayrı bir bilim dalı olduğunu, bağımsız bir bünyede demokratik hak ve özgürlüklerini daha iyi savunacakları inancında olduklarını belirtti. Yapılan diğer konuşmalardan sonra eski yönetim Kurulu’nun gerekli işlemleri yaptığı ve kararın TMMOB Genel Kurulu’na ait olacağı ifade edildi.”

TMMOB Yönetim Kurulu da, başvurumuzu incelemiş ve Oda kuruluş talebini olumlu karşılayarak; XIX. Birlik Genel Kurulunda bir sonuca varılması gerektiğini 163 nolu kararıyla belirtmiştir.

“Karar No 163- Halen Maden Mühendisleri Odası üyesi bulunan 230 Jeoloji Mühendisinden 161’inin, Jeoloji Mühendisleri Odası kurma yönündeki dilekçeleri ve Müteşebbis Heyet adına Jeoloji Mühendisi Süleyman Türkünal’ın 21/2/1974 günlü dilekçeleri ve Maden Mühendisleri Odasının 10/4/1974 gün (DN-900) 282 sayılı yazılarında da belirlenen ve 20. Genel Kurullarında bu odanın kurulmasına ait Genel Kurul temennileri dikkate alınarak gelecek Genel Kurula “Jeoloji Mühendisleri Odası” kurulması önerisinin götürülmesine ve müteşebbis heyetin Oda Yönetmelik taslağını Genel Kurulda onaylamak üzere hazırlamasına ve bu hususun ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir”,

TMMOB’nin 17-18 Mayıs 1974 tarihlerinde Ankara’da DSİ Konferans Salonunda toplanan 19. Genel Kurulunda sunulan çalışma raporunda; Jeoloji Mühendisleri Odası kurulma konusu, şöyle yer almıştır:

“Çoğunluğu Maden Mühendisleri Odamızın bünyesinde yer alan Jeoloji Mühendisleri bir Jeoloji Mühendisleri Odası kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir. 161 Jeoloji Mühendisi yazılı olarak TMMOB’ne başvurmuşlardır. Müteşebbis heyet adına Jeoloji Yüksek Mühendisi Süleyman Türkünal 21.02.1974 günü Birliğe verdiği bir dilekçeyle bu konu hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemiştir. Maden Mühendisleri Odasından gelen 10.04.1974 gün ve (DN-900) 282 sayılı yazı ile de, bu konunun Maden Mühendisleri Odasının 20. Genel Kurulu’nda görüşüldüğü ve eski Yönetim Kurulunun gerekli işlemleri yaptığı, kararın TMMOB Genel Kurulu tarafından verilebileceği ve Jeoloji Mühendislerinin ayrı bir oda kurmaları için temenni kararı alındığı anlaşılmıştır.

Müteşebbis Heyetin görevlendirdiği Geçici Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları yapmış ve hazırladıkları yönetmelik taslağını TMMOB’ne iletmiştir. Konuyu görüşen TMMOB Yönetim Kurulu, 163 sayılı kararıyla, Jeoloji Mühendisleri Odası kurulması yolundaki isteği olumlu karşılamıştır. 19. Genel Kurulun, bu isteği ve hazırlanan yönetmelik taslağını inceleyerek bir karara varması gerekmektedir.”

Konu, 18 Mayıs 1974 günü Birlik Genel Kurulunda oluşturulan bir komisyonda incelenerek olumlu bir raporla Genel Kurula sunulmuştur. Komisyon raporunun takdimini, Maden Mühendisleri Odası’nın o dönemdeki Sekreter Üyesi Sayın Murat TURAN’ın Jeoloji Mühendisleri Odası’nın kuruluşunu isteyen ve destekleyen bir konuşması izlemiştir. Oya sunulan isteğimiz, oybirliği ile kabul edilmiş ve TMMOB’ne bağlı 17. Oda olan JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI kurulmuştur.

19.05.1974 tarihinde yapılan toplantıda, Jeoloji Mühendisleri Odası’nın temsili organları oluşturulmuş ve görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu çalışmalarını, 1974 Temmuz ayına kadar Türkiye Jeoloji Kurumu binasında sürdürmüştür. Bu tarihten sonraki çalışmalar Maden Mühendisleri Odası ve bir süre de Mimarlar Odası mekanlarında sürdürülmüş ve daha sonra Selanik Caddesinde iki odalı bir daireye taşınılmıştır.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Misyonu

Jeoloji Mühendisleri Odasının ana yönetmeliği ve genel kurul kararları doğrultusunda belirlenmiş amaç, değerler, davranış standartları ve stratejileri doğrultusunda, ülkemizdeki tüm jeoloji mühendisleri ile jeoloji mühendisliği öğrencilerini üye kaydederek meslektaşları arasında dayanışmayı sağlayan, üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlayarak bu hak ve yetkilerin korunması ve geliştirmesi yönünde çalışmalar yürüten,  meslektaşlarının eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek deneyim, bilgi birikimi ve gelişmesine katkı koyan, mesleki etik değerlere bağlı bireylerin yetişmesine öncülük eden, jeoloji bilim ve uygulamalarının önemini toplumsal bilince taşıyan, jeoloji mühendisliği ile ilgili uygulamalarda bilgilendirici ve uyarıcı görevini yerine getirerek kamuoyunu aydınlatan, mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olamayacağı kabulü ile hareket edip, ülke insanın eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesine destek veren yapının oluşturulmasını sağlamak.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Vizyonu

Bilimle, emekle, umutla ve inatla şekillendirdiğimiz yaşam ve çalışma anlayışımızla, insana, doğaya, yaşam çevremize, hak ve özgürlüklere sahip çıkan ve geliştirilmesine katkı koyan, kendi uzmanlık alanında üretilen bilim ve mühendislik hizmetleri ile eğitiminin uluslararası norm ve standartlarda ve halkın yararına verilmesi ilkelerinden ödün vermeksizin mesleki ve toplumsal alanı bütünlüklü ele alarak; meslektaşlar, mesleki kuruluşlar, üniversitelerle ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini sürekli geliştiren, akılcı, üretken, ilkeli, güvenilir, dayanışmacı ve saygın bir mesleki demokratik kitle örgütü olmak.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski