Marksist ekonomi

 

Marksist ekonomi

Marksist ekonomi veya Marksist ekonomi tarzı (İngilizce: Marxian economics veya Marxian school of economics), heterodoks bir ekonomik düşünce tarzı. Temelleri Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yapılan araştırmalarda klasik politik ekonominin eleştirisine kadar uzanabilir. Marksist ekonomi birkaç farklı teori içerir ve bazen birbirine zıt olan çok sayıda düşünce tarzını içerir ve çoğu durumda Marksist analiz diğer ekonomik yaklaşımları tamamlamak veya desteklemek için kullanılır. Ekonomik olarak Marksist olmak için kişinin mutlaka politik olarak Marksist olması gerekmediğinden, iki sıfat eş anlamlı olmaktan ziyade kullanımda bir arada bulunur. Bu iki sıfat aynı anlamsal alanı paylaşırken, çağrışımsal ve anlamsal farklılıklara da izin verirler.

Marksist ekonomi, kapitalizmdeki krizin analizi, artı ürünün ve artı değerin çeşitli ekonomik sistemlerde rolü ve dağılımı, ekonomik değerin doğası ve kökeni, sınıf ve sınıf mücadelesinin ekonomik ve politik süreçler üzerindeki etkisi ve ekonomik evrim süreci ile ilgilenir.

Marksist iktisat, özellikle akademide, politik bir ideoloji olan Marksizm'den ve Marksist düşüncenin normatif yönlerinden ayrılır. Marksist iktisatçılar tamamen Marx'ın ve diğer yaygın olarak bilinen Marksistlerin çalışmalarına dayanmazlar, fakat bir dizi Marksist ve Marksist olmayan kaynaklardan yararlanırlar.

Marksist tarz heterodoks olarak görülse de, Marksist iktisattan çıkan fikirler küresel ekonominin ana akım anlayışına katkıda bulunmuştur. Marksist iktisatta, özellikle sermaye birikimi ve iş döngüsü ile ilgili olarak geliştirilen belirli kavramlar, (örneğin, Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım kavramı) kapitalist sistemlerde kullanılmak üzere yaratılmıştır.

Marx'ın politik ekonomi konusundaki şaheseri, üç cilttlik Das Kapital idi. Marx'ın ilk eserlerinden biri olan Politik Ekonomi Eleştirisi çoğunlukla Das Kapital'e, özellikle de cilt 1'in başlangıcına dahil edildi. Marx'ın Das Kapital'i yazmaya hazırlanırken yazdığı notları 1939'da Grundrisse başlığı altında yayınlandı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski