Dört Kapı Kırk Makam

 

Dört Kapı Kırk Makam

Dört Kapı Kırk Makam, İslamın temel öğretisi, genel kurallar bütünü, Allah'a giden yolda geçirilmesi gereken aşamalar bütünüdür. Öğretisi Muhammed döneminde İslam diniyle birlikte doğmuştur, her kapı ve her makam Kur'an ayetlerine dayanmaktadır. Ehl-i beyt ile devam etmiş, son yıllarda yapılan tarih araştırmaları ve analizler sonucunda bu anlayışın Hoca Ahmed Yesevî'nin Ehli Beyt'e ulaşan icazetnâme ve Tarikat Silsilesiyle İmam Ali Rıza'ya, yani Horasan'a ulaştığı bilinmektedir. Böylece Anadolu Türkmen ocakların temellerini atarak sistem haline getirilmiştir. Türkmen Ocakların Ehli Beyte ulaştığı ve günümüz Bektaşi Tarikatın silsile yoluyla Yesevi tarikatına ve dolaylısıyla da İmam Ali Rıza'ya ulaştığı bilinmektedir. Tasavvuf Tarikatların silsilesi Ehli Beyt'e dayanmaktadır, bunun için tasavvufta kendileri gibi tasavvuf ehli bir kimsenin önderlik / Pirlik makamında olması zorunludur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Horasan Tasavvûf Okulu

    Ana maddeler: Horasan Melametîliği, Hoca Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Baba Haydar ve Hacı Bektaş Veli

“Horasan Tasavvûf Okulu”da, bu okulun ortaya çıktığı toplumsal ortamda, eski Ortaasyada, Ortadoğuda ve Anadoluda din ve inanışlarına kadar giden izlerini bulmak olasıdır. Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşîlik de zaten bu kaynakların bireşimsel ürünüdür.

Bektaşîlik, “Dört Kapı Kırk Makam” öğretisiyle somutlaşmış, ayakları yere basmıştır. İnsanı ve giderek Bektaşi toplumunu bu olgunlaşma/ yetişme evrelerinden geçirerek yaratılmaya çalışılır. Bu yolla inanç, çeşitli kapı ve makamlara ayrılarak insanlar kurallara boğulmak istenmemektedir. Tam tersine insanların karşısına sayısız seçenekler sunularak inançsal, düşünsel ve ahlâksal yaşamı kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.

Her Bektaşî’nin yaşamı boyunca ezberlediği “Dört Kapı Kırk Makam”a genellikle Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalat” ile “Fevaid” adlı kitaplarında ve “Buyruk”larda yer verilmiş, işlenmiştir. Kapı dörttür. Bunlar sırasıyla; Şeriat, Tarikât,Marifet ve Hakikât kapılarıdır. Her kapının onar makamı vardır. Böylece toplamda kırk makam olmaktadır.

Tasavvufta "Dört Kapı"

Tasavvufta "Mârifetullâh" (İrfân/Gnosis) makâmına ulaşmadan evvel geçilmesi gereken "Dört Kapı" bulunmaktadır.

Dört Kapı

Bu "Dört Kapı" mertebelerine göre aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 1. Şeriat Kapısı
 2. Tarikat Kapısı
 3. Marifet Kapısı
 4. Hakikat Kapısı

Bu kapılar ile makamlar arasındaki ilişkiler yandaki şemada görüldüğü gibi tasvir edilmişlerdir. Her kapının ise "Onar" makâmı bulunmaktadır:

Şeriat Kapısının makamları

 1. İman etmek,
 2. İlim öğrenmek,
 3. helal kazanmak,
 4. ibadet etmek,
 5. Ailesine faydalı olmak,
 6. Çevreye zarar vermemek,
 7. Peygamberin emirlerine uymak,
 8. Şefkatli olmak,
 9. Temiz olmak,
 10. Faydasız ve gereksiz işlerden sakınmak.

Tarikât Kapısının makamları

 1. Tövbe etmek,
 2. Mürşidin öğütlerine uymak,
 3. Temiz giyinmek,
 4. İyilik yolunda savaşmak,
 5. Hizmet etmeyi sevmek,
 6. Haksızlıktan korkmak,
 7. Ümitsizliğe düşmemek,
 8. İbret almak,
 9. Nimet dağıtmak,
 10. Özünü fakir görmek.

Hakikât Kapısının makamları

 1. Alçak gönüllü olmak,
 2. Kimsenin ayıbını görmemek,
 3. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
 4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
 5. Tüm insanları bir görmek,
 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
 7. Gerçeği gizlememek,
 8. Manayı bilmek,
 9. İlahi sırrı öğrenmek
 10. İlahi varlığa ulaşmak (Vahdet-i Vücud)

Marifet Kapısının makamları

 1. Edepli olmak,
 2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
 3. Perhizkarlık, (aşırı istekleri sınırlamak )
 4. Sabır ve kanaat,
 5. Haya,
 6. Cömertlik,
 7. İlim,
 8. Hoşgörü,
 9. Özünü bilmek
 10. Ariflik.

Tasavvufta Marifetullah makâmına varmak için dört merhale kat'etmek gereklidir
Tasavvufta Marifetullah makâmına varmak için dört merhale kat'etmek gereklidir. Birinci Merhale: Şeriat olarak adlandırılır. İkinci Merhale: Tarikât Kapısı'ndan geçilerek içine girilen "Tarikât" makâmıdır. Üçüncü Merhale: Hakikât Kapısı'ndan geçilerek erişilebien "Hakikât" makâmı olarak tanımlanır. Son merhale olan ve sadece tasavvur edilebilen Gnostisizm ise ancak Mârifet Kapısı'ndan geçilerek erişilebilir ve Hakikât'in tam merkezinde yer alır. İşte bu merkezde yer alan ve Dört merhalenin de Öz/Cevheri'ni teşkil eden mertebe "Mârifetullâh"(İrfân/Gnosis) makâmıdır.

Kaynakça

 • wikipedia'nın 20.11.2022 tarihli ilgili makalesinden alınmıştır


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski