heterodoks

 

heterodoks

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.

Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur. Bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir. Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Georgist, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli ayrı alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade eder.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca hétérodoxe

1. sıfat Kabul edilmiş din kurallarına aykırı.

2. sıfat Aykırı düşüncelere veya ilkelere saplanmış.

Kelime Kökeni

Fransızca hétérodoxe "resmi öğretiden farklı olan görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰéteros ἑτερος  "başka, ayrı" ve Eski Yunanca dóksa δόξα  "görüş, doktrin, mezhep" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hetero, dogma maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meydan-Larousse (1969) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski