Birleşmiş Milletler

 

Birleşmiş Milletler Bayrağı
Birleşmiş Milletler Bayrağı

Birleşmiş Milletler Amblemi
Birleşmiş Milletler Amblemi


Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Birleşmiş Milletler'in Başkenti: New York, Amerika Birleşik Devletleri

Birleşmiş Milletler'in resmî dilleri: Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça

Birleşmiş Milletler Hükûmeti:

 • Genel Sekreter: Portekiz António Guterres
 • Genel Sekreter Yardımcısı: Nijerya Amina J. Mohammed
 • Genel Kurul Başkanı: Maldivler Abdulla Shadid
 • Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı: Norveç Mona Juul
 • Güvenlik Konseyi Başkanı: Vietnam Dang Dinh Quy

Birleşmiş Milletler Tarihi: 

 • Birleşmiş Milletler Şartı'nın imzalanması: 26 Haziran 1945
 • Antlaşmanın yürürlüğe girmesi: 24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri gösteren Dünya Haritası

Birleşmiş Milletler'in Kuruluşu

Birleşmiş Milletler (United Nations) tabiri ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır.

BM kuruluş anlaşmasının imzalanması
BM kuruluş anlaşmasının imzalanması

İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve Atlantik Bildirisi'ndedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır. Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa, Çin, Birleşik Krallık, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.

25 Nisan 1945'te 50 ülkenin temsilcileri, San Francisco Konferansı'nda bir araya gelerek 111 maddeden oluşan Antlaşma'ya son şeklini verdiler. Antlaşma, 25 Haziran 1945'te oy birliği ile kabul edildi ve ertesi gün imzalandı. 24 Ekim 1945'te Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla Antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu.

Birleşmiş Milletler'in Örgüt Yapısı

Genel Kurul

Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

 • Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.
 • Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak.
 • Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.
Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargâh binası
Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargâh binası

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkı bulunmaktadır. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler ve geçici üyelerden 5'i her yıl yenilenir. Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır. 15 üyesi olan Konsey'in görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
 • Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
 • Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
 • Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
 • Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
 • Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

Güvenlik Konseyi'nin karar alma süreci

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup daimi üyelerden birisi aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Konsey'e bağlı başlıca kuruluşlar

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar

No

Kısaltılmışı

Kuruluş

Merkez

Başkan

Kurulduğu Yıl

1

FAO

Gıda ve Tarım Örgütü

Romaİtalya

Qu Dongyu

1945

2

IAEA

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

ViyanaAvusturya

Rafael Grossi

1957

3

ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

MontrealKanada

Fang Liu

1947

4

IFAD

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

Romaİtalya

Gilbert Houngbo

1977

5

ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü

Cenevreİsviçre

Guy Ryder

1919

6

IMO

Uluslararası Denizcilik Örgütü

LondraBirleşik Krallık

Kitack Lim

1948

7

IMF

Uluslararası Para Fonu

WashingtonABD

Kristalina Georgieva

1945

8

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

Cenevreİsviçre

Houlin Zhao

1947

9

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

ParisFransa

Audrey Azoulay

1946

10

UNIDO

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü

ViyanaAvusturya

Li Yong

1967

11

UNWTO

Dünya Turizm Örgütü

Madridİspanya

Zurab Pololikaşvili

1974

12

UPU

Dünya Posta Birliği

Bernİsviçre

Bişar Abdirahman Hüseyin

1947

13

WB

Dünya Bankası

WashingtonABD

David Malpass

1945

14

WFP

Dünya Gıda Programı

Romaİtalya

David Beasley

1963

15

WHO

Dünya Sağlık Örgütü

Cenevreİsviçre

Tedros Adhanom Ghebreyesus

1948

16

WIPO

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü

Cenevreİsviçre

Francis Gurry

1974

17

WMO

Dünya Meteoroloji Örgütü

Cenevreİsviçre

Gerhard Adrian

1950


Ekonomik ve Sosyal Konsey

Genel Kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak.

54 üyeden oluşan bu konsey, BM’in ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi amacıyla kurulan bir organdır. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları hazırlayabilir. Ekonomik ve sosyal konsey görevini daha etkin yapabilmek amacıyla kendi gözetimi altında çalışacak komisyon ve komiteler kurmuştur. Bunlar;

 • İnsan Hakları Komisyonu; 1946 yılında kurulan insan hakları komisyonu, ECOSOC bünyesinde insan hakları normlarının hukuki bir şekle dönüştürülmesiyle ilgili olarak faaliyet gösterir. 43 değişik üye coğrafi bölgelerden eşit temsil esasına göre seçilir. 1967’ye kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak şikâyetlere mani olmak için yaptırım gücü veya harekete geçme yetkisi yoktu. 1967’de 1235 sayılı ECOSOC kararıyla komisyon ve onun alt organı olan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonu inceleme ve araştırma yetkileriyle donatıldılar. Bu tarihte insan hakları ihlallerine yönelik inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmiştir. 1970'te 1503 sayılı ECOSOC kararı ile komisyona insan hakları ihlallerini soruşturma ve tavsiyelerde bulunma yetkisi verilmiştir. 2006 yılı itibarı ile İnsan Hakları Konseyi bünyesi altında toplanmıştır.
 • İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCHR); BM şartının 1, 13 ve 55. maddelerinden görevini alan yüksek komiserlik, BM’in insan hakları programlarının koordinasyonunu sağlamak ve insan haklarına evrensel saygıyı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Cenevre’dedir. New York’ta bir bürosu vardır.

UNİCEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

Uluslararası Adalet Divanı

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nın bir kenti olan Lahey'dedir.

Genel Sekreterlik

SıraİsimÜlkeGöreve BaşlamaGörevden AyrılmaNot
1Trygve LieNorveç2 Şubat 194610 Kasım 1952İstifa etti.
2Dag Hammarskjöldİsveç10 Nisan 195318 Eylül 1961Görevdeyken öldü.
3Sithu U ThantMyanmar30 Kasım 196131 Aralık 1971
4Kurt WaldheimAvusturya1 Ocak 197231 Aralık 1981
5Javier Pérez de CuéllarPeru1 Ocak 198231 Aralık 1991
6Boutros Boutros-GhaliMısır1 Ocak 199231 Aralık 1996
7Kofi AnnanGana1 Ocak 199731 Aralık 2006
8Ban Ki-munGüney Kore1 Ocak 200731 Aralık 2016
9António GuterresPortekiz1 Ocak 2017Görevde

Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar. Genel Sekreterliği 1 Ocak 2017 tarihinden beri Portekizli António Guterres yapmaktadır. Milletlerarası adalet divanı hariç diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski