Müeyyidüddin el-Cendi

Müeyyidüddin el-Cendi, 13. yüzyıl ekberi sufi ve yazarı.

Hayatı

1230 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Türkistan'ın Cend şehrinde doğmuş olan Müeyyidüddin el-Cendî'nin asıl adı Ebu Abdullah Müeyyidüddin bin Said bin Muhammed bin Süleyman el-Hatemi el-Cendi es-Sûfî'dir. Hac sonrası gittiği Konya'da Sadreddin Konevi'den tasavvuf eğitimi almıştır. İbn Arabi'nin Füsûs ve Mevakii'n-Nücum adlı eserlerine şerh yazmıştır.

Eserleri

  • Şerhu Füsûsu'l-Hikem
  • Şerhu Mevakii'n-Nücum
  • Nefhatü'r-Ruh ve Tuhfetü'l-Fütuh
  • Hulasatu'l-İrşad ve İrşadu'l-Hülasa
  • Kitabu'l-Esma
  • İksirü'l-Kemâlât

Müeyyidüddin el-Cendi - Şerḥu Fuṣûṣi’l-ḥikem
Şerḥu Fuṣûṣi’l-ḥikem’in ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, nr. 538)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski