Şeyh Biyografileri

Barak Baba

Barak Baba türbesi Barak Baba  (ö. 707/1307) Babaî hareketi çevrelerine mensup Kalenderiyye tarikatı şeyhlerinden bir Türk…

Ahî Evran

Ahî Evran , Pîr Ahî Evrân Velî veya tam adıyla Pîr Mahmud bin Ahmed Nasirûddin Ahî Evran bin Abbas Velî (1171 - 12 Nisan 1…

Baba İlyas

Baba İlyas (ö. 637/1240) 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasî-içtimaî ayaklanma hareketi…

Baba Haydar

Baba Haydar (ö. 957/1550) Kanûnî devrinde İstanbul’a yerleşen Semerkantlı bir Nakşibendî şeyhi. Kutb’ûd-Dîn Haydar ya da…

Muhammed Baba Semmâsî

SEMMÂSÎ (سمّاسى) Muhammed Baba Semmâsî (ö. 736/1335-36 [?]) Orta Asyalı Hâcegân tarikatı şeyhi. Muhammed Baba Semmâsî , T…

Ali Râmîtenî

ALİ RÂMÎTENÎ (علي راميتني) (ö. 721/1321) Hâcegân silsilesine mensup mutasavvıf. Buhara yakınlarında bulunan Râmîten (Râme…

Mahmud İnciri Fağnevi

FAĞNEVÎ (فغنوي) (ö. 715/1315-16 [?]) Nakşibendiyye tarikatının Hâcegân silsilesinde yer alan bir mutasavvıf. VI. (XII.) yüz…

Ârif-i Rîvgerî

ÂRİF-i RÎVGERÎ (عارف ريوكرى) (ö. 634/1236-37) Hâcegân silsilesine mensup mutasavvıf. Gucdüvân ve Buhara yakınlarında bulu…

Yusuf Hemedanî

Yûsuf el-Hemedânî’nin Merv yakınlarında, Bayramali denilen yerdeki mezarı – Türkmenistan YÛSUF el-HEMEDÂNÎ (يوسف الهمداني…

Ebu Ali Farmedi

EBÛ ALİ el-FÂRMEDÎ (أبو علي الفارمدي) Ebû Alî Fazl b. Muhammed el-Fârmedî (ö. 477/1085) Nakşibendî silsilesinin önemli s…

Atpazarî Osman Fazlı İlâhî

Atpazarî Osman Fazlı (ö. 1102/1691) âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi. 1041’de (1632) Şumnu’da doğdu. İlk bi…

İsmail Ankaravî

İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin Galata Mevlevîhânesi’ndeki sandukası – Beyoğlu/İstanbul Ankaravî, İsmâil Rusûhî (ö. 1041/1631) M…

Üftâde Muhammed Muhyiddîn

Şeyh Üftâde’nin türbesi içindeki sandukası Üftâde افتاده (ö. 988/1580) Bursa’nın Araplar mahallesinde doğdu. Doğum tarihi…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı