meta

 

meta

Meta (metâ, çoğulu: emtia), sözcük anlamı olarak ticari amaçla üretilmiş, alınır-satılır mal anlamına gelip Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkça metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Meta, elbette Marx'tan önceki iktisatçıların da bildiği bir şeydir ancak Marx, metayı bu bağlamda, kapitalist toplumsal yapının çözümlenmesinin merkezine koyunca klasik iktisadın ötesine geçer. Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada metanın değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler.

Kapital'de metayı tanımlayan ve bu bağlamda çözümleyen birçok açıklayıcı ifade vardır. Örneğin Marx, genel meta tanımlamasında şöyle der:

"Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir"

Ve ayrıca başka bir yerde;

"Metalar, dünyaya, kullanım-değerleri ya da demir, keten bezi, buğday gibi ticari mallar olarak gelirler. Bu, onların, sade, yalın, maddi biçimidir. Bununla birlikte, bunlar, yalnızca iki yanlı bir şey oldukları, hem yararlılığın nesneleri ve hem de değerin taşıyıcıları oldukları için metadırlar. Birisi fiziksel ya da doğal biçim, birisi de değer-biçim olmak üzere, iki biçime sahip oldukları sürece, ancak meta olarak görünürler ya da meta biçimine bürünürler."

Yalnızca kullanım amacıyla üretilen nesneler ya da kullanım değerinden ibaret olan maddeler meta değildirler; ancak başka bir ürünle değiştirmek ya da satmak için bir şey yapılırsa, yani nesnede bir değişim değeri söz konusu ise, o nesne bir metadır. Kapital'in ilgili bölümleri metanın bu niteliklerini çözümler. Nesnenin ya da üretimin niteliksel değeri, yani onun kullanım değeri ve bunun karşısında niceliksel değeri, yani değişim değeri vardır. Bunlar nesnede bir bütün halinde bulunur ya da öyle algılanır; ancak, Marx'tan itibaren böyle olmadığı anlaşılır; metayı meta yapan onun değişim değeridir. Alınıp satılabilen bir şey olarak emek gücü de bir metadır ve işçinin metalaşması sürecinin temeli de buradadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Kaynakça

  • Kapital, K.Marx, Cilt I, Sol Yayınları.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(meta:), Arapça metāʿ

1. isim Mal, ticaret malı.

2. isim, ticaret Sermaye:

      "Batı'dan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır." - Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: meta, Fransızca: meta, Almanca: meta

1. 1,3 durumunu gösteren ön ek. 2. Bir asit, tuz ya da esterin, bir molekül suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. 3. Kimi özdeklerin türevlerini gösterir ön ek.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: meta, Fransızca: meta, Almanca: meta

1. 1,3 durumunu gösteren ön ek. 2. Bir asit, tuz ya da esterin, bir molekül suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. 3. Kimi özdeklerin türevlerini gösterir ön ek.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

Diğer: anat. meta

anat. 1. Sonra, sonra gelen. 2. Ortasında.

Kelime Kökeni

Arapça mtˁ kökünden gelen matāˁ متاع  "kullanım eşyası, alınıp satılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mataˁa متع  "alıp götürdü, kullandı" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve meta kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski