Fahreddin er-Râzî

 

Fahreddin er-Râzî

Fahreddin er-Râzî (6 Şubat 1149 - 29 Mart 1210), İslâm âlimi, fizikçi ve müfessir.

Künyesiyle beraber adı 'Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî'dir. Babası da büyük bir Horasan âlimiydi ve ilk eğitimini ondan aldı. Dinî ve fen bilimlerini zamanının ve şehrinin ünlü âlimlerinden aldı. Eğitimden sonra seyahat etmeye başladı. Harezm’de Mutezililerle, Herat’ta ise Kerramiyye mensuplarıyla tartışmalarda bulundu. Horasan'da Kutbeddin Muhammed tarafından ilgi gördü.

Râzî, dinî ilimlerde olduğu kadar pozitif bilimlerde de oldukça başarılı bir bilim adamıydı. Özellikle fizik konularıyla ilgilenmiş, cisimlerin hareketi ve ses üzerine çalışmıştır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Tam adı: Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekr
 • Doğum tarihi: 6 Şubat 1149
 • Doğum yeri: Rey, İran
 • Ölüm tarihi: 29 Mart 1210 (61 Yaşında)
 • Ölüm yeri: Herat, Afganistan
 • Çağı: İslam'ın Altın Çağı
 • İlgi alanları: Kelam, İslam Felsefesi, Klasik Mantık, Tefsir,Usûl-u Fıkıh, Fizik, Metafizik
 • Etkilendikleri: İbn-i Sina, Gazali, Ebu'l-Berekât Bağdâdi

Eserleri

Râzî'nin şüphesiz en önemli eseri Mefatih'ul Gayb isimli Kur'an tefsiridir. Tefsir-i Kebir (Ulu Tefsir) diye de bilinen kitabın ismi Türkçeye Gaybın Anahtarları şeklinde çevrilebilir. Bu eser sistematik olma yönüyle tefsir alanının öncü çalışmalarından kabul edilir. Nesefî, bu tefsirin kısaltılmış şeklini içeren Vâdıh isimli bir kitap yazmıştır.

 • Risaletun fi'n Nubuvvat
 • Menâkib-u İmâm-ı Şâfiî
 • Tehzib'ud Delâil
 • Muhassalu Efkâr-il-Mütekaddimîn vel-Müteahhirîn minel-Ulemâ vel-Hükemâ vel-Mütekellimîn,
 • İrşâd-ün-Nüzzâr ilâ Letâif-il-Esrâr,
 • Uyûn-ül-Mesâil,
 • El-Mahsûl,
 • El-Burhân,
 • Nilimü Usûl-id-Dîn,
 • Kitâbü Fedâil-is-Sahâbe,
 • Kitâb-ül-Ahlâk,
 • Şerhü Vecîz-lil-Gazâlî,
 • Tehzîb-üd-Delâil,
 • Kitâb-ı Esrâr-ül-Kelâm,
 • Şerhü Nehc-ül-Belâga,
 • Kitâb-ül-Kazâ vel-Kader,
 • Kitâbu Ta'cîz-il-Felâsife,
 • Kitâb-ül-Berâhin-il-Behâiyye,
 • Kitâb-ül-Hamsîn fî Usûl-id-dîn,
 • Kitâb-ül-Hak vel-Ba's,
 • Kitâbu İsmet-il-Enbiyâ,
 • Risâletün fin-Nübüvvât,
 • Esrâr-ül-Mevedde fî Ba'dı Süver-il-Kur'ân-il-Kerîm,
 • Kitâb-ül-Firâset,
 • Kitâbün-fî Zemm-id-Dünyâ,
 • Kitâb-üz-Zübde,
 • El-Mulehhas,
 • El-Metâlib-ül-Âliyye,
 • Kitâbün fil-Hendese,
 • Kitâb-ül-Câmi'il-Kebîr,
 • Kitâbün fil-Kabz,
 • Risâletün fin-Nefs,
 • Kitâb-ı Umdet-ün-Nezzâr ve Zînet-ül-Efkâr,
 • Risâletün fit-Tenbîh alâ Ba'd
 • Meâlimü Usûl-id-dîn.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski