proje

 

proje

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimolojisi

Proje kelimesi Latince projectumdan gelir. Türkçemize birçok kelime gibi Fransızca projetden gelmiştir. Latince kelime, projicereden türemiştir ki bu da "bir şeyi ileriye atmak" demektir. Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye ve aynı zamanda kelimenin devâmındaki şeydene önce yapılana işâret etmektedir. Bu açıdan pro hecesi, Yunanca'daki πρό'ya benzemektedir. Latince köken olan kelimenin devâmı olan jacere ise "fırlatmak" demektir. Demek ki ilk önceleri proje kelimesinin anlamı "herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey" demekti. Kelime kullanılmaya başlandığında yalnızca bir işe başlanmadan önce yapılan plan demekti ve planın uygulamaya alındığı safhayı içine almıyordu. Projeyle berâber yapılagelen şeye nesne denirdi. Kelimenin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili birkaç metot ortaya çıktığı 1950'lerde değişiverdi. Bundan sonra proje kelimesi, hem ilk baştaki anlamıyla projeyi, hem de nesneyi kapsar şekilde kullanılmaya başlandı. Buna rağmen bazı projelerde bugüne kadar projelerde nesneler ve nesne müdürleri vardır.

Kelime Kökeni

Fransızca projet "öngörü, plan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca projeter "tasarlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince proicere, proiect- "öne atmak, öne sürmek, ileri yöneltmek, tasarlamak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince iacere, iact- "atmak" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jet maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Özellikleri

Projeler, operasyonlara kıyasla farklıdır. Operasyonlar, devamlı yapılagelen ve pek değişmeyen çalışmalardır. Sonuçları pek değişmez. Projeler geçici olup bir kereye mahsus sonuçlar verirler ve tamamlanınca biterler.

Projeler, sonuca ulaşabilmek için kaynağa ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman projenin uygulaması detaylı bir plana dayanır. Bu planlar dış faktörleri ve sınırlamaları da gözönünde bulundurarak yapılır. Planlama, uygulama ve proje kontrolü, proje yönetiminin birincil hedefidir. Bazı projeler için özel ve geçici olarak proje grubu ve çalışma grubundan oluşan bir organizasyon kurmak gerekebilir.

Büyük projeler alt projelere bölünebilir.

proje ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca projet

1. isim Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

2. isim Gerçekleştirilmesi istenen tasarı:

      "Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. isim, mimarlık Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: project

1. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütünü. 2. Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: project

##(tasarı)##

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski