avret

 

avret

Avret (Arapça: عورة), İslam'a göre insan vücudunun örtülü olması gereken bölümlerini tanımlar. Kur'ana dayanarak mahrem yerleri açığa çıkarmak haram veya günah olarak kabul edilir. Tuvalete gitmek veya banyo yapmak gibi gerektiğinde mahrem yerlerin açığa çıkarılması belirli bir dizi kurala tabidir. Tam olarak hangi vücut bölümlerinin örtülmesi gerektiği, farklı İslami düşünce okulları arasında farklılık gösterir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Arapça'da avret (Arapça: عورة ) genellikle "çıplaklık" anlamına gelen '-wr kökünden türemiştir.

Farsça, Kürtçe ve Urduca'da 'avrat kelimesi Arapça 'avret' kökünden türemiştir ve yaygın olarak "kadın" anlamında kullanılmıştır. Mohammad Moin'in Farsça sözlüğüne bakıldığında, 'avret iki anlama gelir:

 1. Çıplaklık
 2. Genç kadın 

Diğer türevler anlam bakımından bir gözde körlükten sahte veya yapaya kadar değişir.  Geleneksel olarak 'awrat' kelimesi, Arapça ḍa'īf'ten ( Arapça: ضعيف ) kelimesinin yanında ), zayıf anlamında) kadınlık ve erkeğin koruması altında yaşayan kadınlarla ilişkilendirilmiştir. Günümüz İran'ında, kadınlara atıfta bulunmak için iki kelimeyi ( 'avrah ve za'ifah ) kullanmak nadirdir ve cinsiyetçi bir dil olarak kabul edilir.

Türkçede avrat, 'kadın' veya 'eş' için genellikle aşağılayıcı bir terimdir.

Kelime Kökeni

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawrat عورة  "1. ayıplı ve özürlü olma, ayıp, kusur, 2. edep yerleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁerwah ערוה  "çıplaklık, edep yerleri, ayıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #ˁrh ערה  "çıplak olma, (edep yerlerini) örtmeme" kökünden türetilmiştir. (NOT: İbranice kök Akatça ūru "(özellikle kadının) edep yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Tarihte En Eski Kaynak

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn (1387) : ol nerse turur kim örtülgey anıng birle 'avrat ]

Kuran'da

Kuran'da kullanıldığı şekliyle "avre" terimi ne kadınla ne de bedenle sınırlı değildir. Kuran metni, Nur Suresi ve Ahzab Suresi'nin çeşitli pasajlarında bu terimin kullanımını ortaya koymaktadır.

Aşağıdaki ayet, Kuran metninin belirttiği gibi mahremiyet hakkındadır:

...İçinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, sabah namazından önce ve öğlen elbiselerini çıkarırken ve gece namazından sonra sana gelmeden izin istesinler. Sizin için üç vakittir, bu vakitlerin dışında birbirinize katılmanızda ne size ne de onlara bir günah yoktur.

Kuran'da "avre" terimini kullanan bir başka pasaj, Ahzab Suresi'nde savaştan kaçma ile ilgilidir.

Ayet: "Onlardan bir grup, evleri avret olmadığı halde, "Bizim evlerimiz avrettir" diyerek Peygamber'den izin isterler. Amaçları savaştan kaçmaktır." Bu durumda, "avret " terimi "savunmasız" anlamına gelir.

Adem ve Havva'nın cennette yaratılış hikayesini anlatan başka bir bağlam daha vardır. Bu iki durumda, sav'a terimi, 'avret' ile eşdeğer olarak kullanılır.

Metin şunları belirtir:

Ey Âdem oğulları! Çıplaklığınızı (avret) örtmek için size elbise bahşettik.

Avret ile hemen hemen aynı anlama gelen bir diğer kelime de ferc kelimesidir. Avreti örtmekle ilgili bir başka alıntı da şöyledir:

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, örtülerini bedenlerinin üzerine örtsünler. Onların tanınmaları, rahatsız edilmemeleri için daha iyi olacaktır. Ahzab :59

Kuran, Müslüman kadınlara ılımlı giyinmelerini ve mahrem yerlerini örtmelerini tavsiye eder. Kur'andaki "Ey Peygamber'in eşleri, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz" (Kuran 33:32) ifadesine göre Peygamber'in eşleri için özel hicap hükümleri getirilmişti;.Buna göre erkeklerin Muhammed'in eşleriyle perde arkasından konuşmaları [Kur'an 33:53] gerekirdi.

Himār, yüz için bir oyuğu olan, bele kadar uzanan bir peçedir. Bu nedenle üst vücudun tüm şeklini gizler.

Aşağıdaki ayette, Peygamber'in eşlerinden ve mümin kadınlardan, dışarı çıktıklarında ayırt edilmeleri ve taciz edilmemeleri için cilbablarını üzerlerine çekmeleri istenir. Sure 33:59 şöyledir:

Kadın ve erkek arasındaki farklar

Erkekler

Sünnî tefsirlerde avret, vücudun göbekten dizlere kadar olan kısmına işaret eder. Maliki, Şafii, Hanefi ve Hanbeli mezhepleri göbeğin dahil olduğunu gözlemlemektedir. Özellikle, bu gözlemler genellikle kumaşın çok ince olmamasını, ten renginin görülebileceği kadar soluk olmamasını, bir erkeğin cinsel organının şeklinin fark edilebilir olması durumunda ekstra örtü sağlamasını ve orta yol'un korunmasını gerektirir. Yetişkinlik dönemi, bir erkek çocuk on yaşına geldiğinde geçerlidir.

Hacılar rahmet dağına gidiyor
Hacılar rahmet dağına gidiyor

Kadın

Kadınların avretleri daha karmaşık bir konudur ve duruma göre değişir.

Başörtülü Türk kadını
Başörtülü bir Türk kadını. Müslümanların çoğu, yüzün ve ellerin avret yerlerinin dışında tutulduğunu kabul eder.

 • Namazda : Kadın, yüzü ve elleri bileğe kadar bütün vücudunu örtmelidir. (Hanefiler, ayak bilekleri de dahil olmak üzere ayakların hariç tutulabileceğini düşündükleri için bu konuda yalnızca farklıdır). Boğaz ve çene arasındaki kısım da hariç tutulabilir. (Farklı alimlerin bu konuda farklı görüşleri vardır. ) Kadın, ister kocasının yanında, ister odasında tek başına namaz kılıyor olsun, namaz kılarken saçını ve vücudunu örtmelidir. insanlar.
 • Kocasının önünde : Bir kadının kocasına özel olarak gösterebileceği vücut bölgeleri konusunda İslam'da bir kısıtlama yoktur. Karı koca özellikle cinsel ilişki sırasında birbirlerinin vücudunun her yerini görebilirler.
 • Mahremiyette : Bir kişinin yalnızken bile cinsel organlarını örtmesi tavsiye edilir. Banyo yaparken veya tuvaleti kullanırken olduğu gibi ihtiyaç olduğunda istisnalar vardır.
 • Diğer kadınlar arasında : Kadının diğer kadınlar arasında avreti, erkeklerin (göbeğinden dizlerine kadar) avreti gibidir .Gayrimüslim kadınların önünde avret meselesi tartışma konusudur. Bazı alimler, kadınların eller ve yüz hariç her yeri örtmesi gerektiğini söylerken, en çok tercih edilen görüşe göre Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan bir kadının önünde diğer Müslüman kadınların önünde yaptığı kadar ifşa edebilir.
 • Mahrem (yakın erkek akraba) önünde : üç tane  Sünni görüşler:
  1. Omuzlardan ve boyundan (veya göbekten) dizlerin altına (dahil) kadardır (Maliki ve Hanbeli görüşü) (Alternatif Hanefi görüşü)
 • Erkek çocukların önünde: Çocuk avret nedir anlarsa kadının önünde avretini açması caiz olmaz .
 • Mahrem olmayan erkeklerin önünde: Mahremi olmayan erkeklerin önünde kadının hangi vücut bölgelerini örtmesi gerektiği konusunda görüş ayrılığı vardır. Çağdaş dünyada, özgür bir kadının vücudunun (yüzü ve bileklerine/kollarına kadar olan elleri hariç) avret olduğu ve bu nedenle sadece namazda değil, toplum içinde ve dışarıda da örtünmesi gerektiğine dair genel bir görüş vardır. tüm mahrem erkeklerin önünde. Hanefiler, ayakların (bilekler dahil) de avretten muaf olduğunu düşünürler.

Yüzünü peçeyle kapatan Yemenli bir kadın
Yüzünü peçeyle kapatan Yemenli bir kadın. Peçe takan bazı kadınlar, bir kadının yüzünün de avretinin bir parçası olduğuna inanırlar.

Bununla birlikte, yukarıdaki görüşler sadece baskın görüş olup, İslam'ın tamamını temsil etmemektedir. Bir kadının vücudunun yüz ve eller dışında her yerinin örtülmesinin sadece namaz ve ihramda uygulanacağı, (bunun dışındaki zamanlarda kadının kocası dışında her an vücudunun her yerini örtmesi gerektiği gibi çok daha radikal görüşler bulunmaktadır.

Bir kadının yüzünü örtmek zorunda olup olmadığı daha tartışmalıdır. Çoğu çağdaş bilim adamı, kadınların yüzünü örtmesinin Kuran veya Muhammed'in gelenekleri tarafından zorunlu olmadığı konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte, birçok klasik hukukçu, böyle bir örtünün yine de şiddetle tavsiye edildiğini ve hatta fitne zamanlarında gerekli olduğunu kabul etti. Örneğin Al-Razi, evli bir kadının yüzünü kapatarak müsait olmadığını açıkça belirttiğine inanıyordu. Özellikle, normalde izin verilmeyen ülkelerde bile, bir erkeğin evlenmeyi düşündüğü kadının yüzüne bakmasına izin verilir ve hatta teşvik edilir.

Çağdaş dünyada, bazı Müslümanlar, bir kadının akraba olmayan (mahrem olmayan) erkeklere karşı yüzü ve elleri de dahil olmak üzere tüm vücudun örtülmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Yüzü kapatma uygulaması Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Umman ve Afganistan gibi birçok Müslüman ülkede yaygındır. Malezya, Endonezya, günümüz İran'ı, günümüz Türkiye'si ve Güney Asya'nın çoğunluğu gibi diğer çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde yaygın değildir. Bu farklılıklar, peçe takmaya ilişkin şeriatın farklı yorumlarını ve anlayışlarını yansıtmaktadır.

Bir kadının başka kadınların önünde ve bir erkeğin başka bir erkeğin önünde ne kadar örtünmesi gerektiği konusunda alimler arasında görüş ayrılığı vardır. Ebu Said el-hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste "Erkek erkeğin avret yerine bakmamalı, kadın da başka bir kadının avret yerine bakmamalıdır. Bir erkek, bir örtünün altına iç elbise giymeden başka bir erkekle yatmamalıdır; ve bir kadın, başka bir kadınla, bir örtünün altına alt elbise giymeden yatmamalıdır." (Ebu Davud - Şeyh Naseeruddeen-al-Albani tarafından doğrulandı. )

Başörtüsü ile ilişki

Bazı Müslüman kadınlar, özellikle Ortadoğu ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde yaşayanlar, başörtüsü takıyor. Batı'da en yaygın olarak giyilen tür, başı ve boynu kapatan ancak yüzü görünür halde bırakan dikdörtgen bir fulardır. Diğer stiller de saçları, boynu ve omuzları tamamen örter, ancak yüz ve eller örtülü değildir, çünkü onu giyen Müslümanlar için avret sayılmazlar .

Afgan kadınları
Afgan kadınları, İslami kıyafetlerin en gizlisi olan burkaları, gözleri koruyan ağlarla.

Kadın sesi

Alimlerin çoğuna göre, kadının sesi prensipte (bkz. alıntı) avret değildir, çünkü Hadis'e göre, kadınlar Peygamber'e şikayet eder ve ona İslami meseleleri sorarlardı.

Ayrıca geleneğe göre, namazda kadın, erkeklere mahsus olan "Sübhanallah" demek yerine, imamın dikkatini el çırparak davet etmelidir. Kadının, mahrem olmayan erkeklerin yanında Kur'an okuyup okumaması hususunda ihtilaf vardır.

Bazı alimler, yukarıdaki farklılıklardan, bazı durumlarda kadının sesinin de avret olduğu sonucuna varmışlardır.

Tartışmalar, müzakereler ve aktivizm

Özellikle modern zamanlardan beri avret, haya, Müslüman kadınların gizlenmeleri ve İslami giyimin bedensel yönlerini ve birlikteliklerini ne ölçüde engellediği konusu sadece gayrimüslimler ve eski müslümanlar tarafından değil aynı zamanda Müslüman bireyler, çeşitli geleneksel okul alimleri, entelijansiya dahil olmak üzere, sürekli olarak tartışmalar, münazaralar, hareketler konusu olmuş ve Müslüman toplumlarda tavsiye literatürünün bir parçası olmuştur. Konu ile ilgili kültürel gruplar liberaller, ilericiler, modernistler ve İslami feministler sayısız tartışmalar yürütmüşlerdir.

1930'larda Kemal Atatürk yönetimindeki Türk reformlarından hemen sonra, Malezyalılar da avret  ve çağdaş İslami giyimde ılımlılık konusunda geleneksel İslami sosyal kısıtlamalara ne kadar bağlı kalınacağını ve bunların ne kadar ileri sürüleceğini tartıştılar.

avret ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, Arapça ʿavret

Edep yeri.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski