Ebu'l Hasan Harakânî

 

Ebu'l Hasan Harakânî
Harakānî’nin sandukası

HARAKĀNÎ (الخرقاني) Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed (Ca‘fer) el-Harakānî (ö. 425/1033) Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf.

Ebu'l Hasan Harakânî 11. yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf.

Günümüzde İran'da bulunan Bistam şehri yakınlarındaki 'Harakân' köyünde 962 yılında doğmuştur. Ünlü mutasavvıf Beyazid Bistâmî'nin manevi terbiyesi altına girdi. Bazı kaynaklarda Ebü'l-Abbas el-Kassab'ın müridi olduğu yer almaktadır. Mezarı 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu Acem seferi esnasında Kars yakınlarında bulunmuştur.

Yaşamı ve kişiliği

Önce çobanlık etmiş, sonra da çiftçilik ve nakliye işleriyle uğraşmıştır. Kur’an okumaktan başka bir tahsili yoktur. Ebâ Yezîd-i Bistâmî’ye müntesiptir. Kendisi Arap sûfilerinin etkilerinden az çok kurtulanlardan biri olarak sayılır. Gazneli Sultan Mahmud başta olmak üzere İbn-i Sina gibi ünlü filozoflar tarafından ziyaret edilmiştir. Ebu Yezid-i Bistamiyle olan ilişkileri Mevlanı'nın Mesnevi'sinde 3 yerde geçmektedir. 4 Ocak 1033 tarihinde öldü.

    Ayrıca bakınız: Ebâ Yezîd-i Bistâmî, İbn-i Sina, Gazneli Mahmud, Tasavvuf ve Nakşbendiyye

Harakānî’nin Kars’ın Kağızmankapısı semtindeki makam türbesi
Harakānî’nin Kars’ın Kağızmankapısı semtindeki makam türbesi

Necmeddîn-i Dâye’nin Şerḥu ḳavli’ş-şeyḫ Ebi’l-Ḥasan el-Ḫaraḳānî adlı risâlesinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2061, vr. 151ᵇ)
Necmeddîn-i Dâye’nin Şerḥu ḳavli’ş-şeyḫ Ebi’l-Ḥasan el-Ḫaraḳānî adlı risâlesinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2061, vr. 151ᵇ)

Harakānî’nin Nûrü’l-ʿulûm adlı eseri
Harakānî’nin Nûrü’l-ʿulûm adlı eserinin ilk sayfası (British Museum, Or., nr. 249)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski