okul

 

okul

Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği eğitim kurumu ve diğer tesislerdir. Öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin öğretimi için öğrenme alanı ve öğrenme ortamı sağlar. Okul sözcüğü çocuk ve gençlerin, devam ettiği örgün eğitim kurumlarının yanı sıra tek bir alanda eğitim veren kurumlar ve bazı yüksek eğitim kurumları için de kullanılır: dans okulu, gazetecilik okulu, meslek yüksek okulu gibi. Herhangi bir okulda eğitim alan kimselere öğrenci denir. Öğrenciler için okul üniforması tasarımları vardır.

Okulda eğitim-öğretim veren kişiye öğretmen denir. İlk ve orta dereceli okullarda okulun idaresinden okul müdürü ve müdür yardımcıları sorumludur. Ayrıca okulda hizmetliler ve memurlar bulunur ve bunlarda temizlik ve idare ile ilgilenir. Okul sağlığı ve beslenme hizmetleri, okul güvenliği, okul disiplini ve okulda şiddet her zaman hassas konulardan biridir. Birçok ülkelerde öğrenci taşımacılığı hizmetleri mevcuttur.

Okul öncesi eğitim veya anaokulu, çok küçük çocuklara (genellikle 3-5 yaş arası) bir miktar eğitim sağlar. Üniversite, meslek okulu, kolej, lise veya seminer ortaokuldan sonra mevcut olabilir. Alternatif okullar, geleneksel olmayan müfredat ve yöntemler sağlayabilir.

Tüm dünyada okulların büyük bir kısmı devlet okulu'dur. Özel okullar olarak da bilinen bağımsız okullar, hükümetin yeterli veya belirli eğitim ihtiyaçlarını karşılamadığı durumlarda gerekli olabilir. Yetişkinler için okullar, eğitim ve geliştirme okulları, askerî öğretim ve eğitim ve işletme okulu içerir.

Evde eğitimde ve uzaktan eğitimde, öğretim ve öğrenme, sırasıyla okul kurumundan bağımsız olarak veya geleneksel bir okul binasının dışındaki sanal okulda gerçekleşir. Okullar genellikle birkaç farklı okul organizasyon modelleri'nde organize edilir.

New York'taki Bay Ridge Lisesi, 1920.
New York'taki Bay Ridge Lisesi, 1920.

Hraðbraut'ta bir sınıf ve öğrenciler, 2006.
Hraðbraut'ta bir sınıf ve öğrenciler, 2006.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Okul sözcüğü Türkçe "okumak" kökünden, muhtemelen Fransızca école (ekol) sözcüğüne benzetilerek, serbest çağrışım yöntemiyle türetilmiştir. Fransızca école sözcüğünün kökeni Yunanca σχολή (skholế) kelimesidir ve "felsefe ve ders yeri" anlamına gelir. Türkçede Arapça kökenli mektep kelimesi de okul anlamında kullanılır.

Kelime Kökeni

Türkçe oku- fiilinden +Il sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"mektep" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Gambiya'da bir İslam Yatılı Okul.
Gambiya'da bir İslam Yatılı Okul.

Eğitim-öğretim

Okul sadece bilimsel bilginin verildiği mekanlar değil aynı zamanda kültür, sanat, siyaset gibi öznel kaynaklı derslerin de verildiği eğitim kurumlarıdır.

Okullarda çeşitli düzeylerde genellikle toplu, bazı alanlarda da bireysel eğitim verilir. Okul eğitimindeki temel amaç, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişmesini sağlamaktır. Ayrıca okullarda demokrasi anlayışının benimsetilmesi için sınıf başkanlığı, öğrenci temsilciliği gibi konumlar için seçimler yapılır.

Albert Anker (1896)
Albert Anker (1896)

Bina ve tesisler

Okul binaları okulun amacına göre yapılır. Okullar, öğrenci sayısının fazla olduğu bölgelerde çok katlı ve çok derslikli olarak yapılır. Her okulun bir adı vardır. Okul adları bazen ünlü kişilerin adlarından, bazen yerleşim alanlarından, bazen de okulda verilen eğitimin türünden kaynaklanırlar. Okul içerisinde derslikler; müdür, müdür yardımcısı, psikolojik danışman, veli görüşme ve öğretmenler odaları; lâbaratuvarlar, spor salonu ve iş atölyesi gibi bölümler bulunmaktadır.

Bireyler yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan bilgileri örgün eğitim veren okullarda alırlar. Örneğin; okuma-yazma, hastalıklardan korunma, doğa olaylarına karşı önlemler alma gibi. Bir toplumun bilgi ve teknoloji üretebilmesi için yetişmiş insan gücüne gereksinimi vardır. Okul, hem bir bilgi yuvası hem de sosyal etkinliklerin yerine getirildiği bir kurumdur.

okul ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep:

      "Ayça okulla ilgili bir şeyler anlatıyor, yarım yamalak duyuyorum." - Ahmet Ümit

2. isim Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü:

      Okul dağıldı.

3. isim Ekol.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

İngilizce: school, Fransızca: ecole, Almanca: schule

Tiyatroda yeni bir görüş, başka bir duyuş, anlayış ve heyecan getiren ve bunları birtakım kurallara bağlayan çığır.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mektep, İngilizce: school, Fransızca: école

1. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. 2. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. 3. Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mektep, meslek, Fransızca: école

Anlayışları, görüşleri birbirine benzeyen, bir öğretiye dayanan sanatçıların oluşturdukları akım. bk. yazın okulu.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

Türkçe: mektep, İngilizce: school, Fransızca: école, Almanca: Schule

(Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Bir büyük sanatçının işliğinde yetişmiş ya da yapıtlarından etkilenerek onun üslûp çemberine girmiş sanatçı ailesi. Örn. David okulu, Rembrandt okulu, Sinan okulu gibi. 2. Aynı eğilimi olan ve aynı amaçla savaşan sanatçılar topluluğu; izlenimciler okulu, artizlenimciler okulu gibi. 3. Bir kentte doğmuş, orada yetişmiş ve çalışmış sanatçılar ailesi: Venedik okulu, Paris okulu gibi. a. bk. Barbizon Okulu, Venedik Okulu.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Türkçe: Mektep, Fransızca: Ecole

Sanatta, edebiyatta başka bir görüş, başka bir duyuş ve anlayış ile hareket ederek ve başka bir takım esaslar koyarak açılan çığır.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: ekol, İngilizce: scholl, Fransızca: école, Almanca: Schule

Tiyatroya yeni bir görüş, yeni bir anlayış ve heyecan getiren, bunları kurallara bağlayan çığırın kaynağı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski