İlk Müslümanlar listesi

 

İlk Müslümanlar listesi

İlk Müslümanlar (Arapça: Sabikin-î İslâm), İslam'ı ilk kabul eden sahabelerdir.

İslam'ı ilk kabul eden Hatice'dir. Ömer 40. Müslümandır. Ömer'e kadar Müslüman olan kırk kişi ise şunlardır: Hatice, Ali, Ebubekir, Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hamza bin Abdulmuttalib, Haris, Cafer, Musab bin Umeyr, Mesud, Iyas, Ebû Zerr el-Gifârî, Selman el Farisi, Osman bin Mazun, Bilal-ı Habeşi, Habbab, Hatib, Halid Bekir, Abdurrahman Cahş, Ebu Ahmed, Amir, Amir Rebia, Vakıd, Erkam, Üveys, Halid, Ömer Anbese, Nuaym, Ammar, Süheyb, Mikdad, Said Hudri.

 • Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu.
 • Ali: Hâşimîlerden, Ebu Talib'in oğlu, peygamberin amcaoğlu, manevi kardeşi, ehlibeyti, vahy katibi, damadı. Sünni İslam inancında ikinci, Şiâ'ya göre ilk Müslüman erkektir. Yine Ehli Sünnet inancında dördüncü raşid halifedir ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Şiâ'ya göre peygamberin tek gerçek halefidir. Yani 12 İmam'ın ilkidir. Peygamber Hatice ile evlendikten sonra Ali'yi yanına aldı. Ali, hicrette peygamberin yatağına yatarak kâfirleri şaşırttı. Peygamberin kızı Fatıma ile evlendi. İslam'ın kılıcı, Allah'ın arslanı, ilmin kapısı namıyla anıldı. Peygamberi vefat ettikten sonra yıkayan, defnedendi. 4. Halife iken Cemel'de Ayşe ve diğer muhaliflerle, Sıffin'de Muaviye ile savaştı. 661'de 62 yaşında Haricilerce öldürüldü. Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de muhalifleri öldürdüler. Türbesi Necef'tedir.
 • Ebubekir: Babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmülhayr. Teymi kabilesinden. Sünni İslam inancına göre ilk müslüman erkektir, ilk raşid halifedir ve aşere-i mübeşşeredendir. Peygamberden iki yaş küçüktü. Zengin bir tâcir, Mekkelilerin güvendiği bir hâkemdi. Servetini sonra İslam'a harcadı. İşkencedeki köle müslümanları satın alıp azad etti. Kızı Ayşe'yi peygambere nikâhladı. Cahiliyede puta tapmaz, içki içmez, günâha dalmazdı. Sıddık nâmıyla tanındı. Hicrette peygamberin yanındaydı, mağarada peygamberle saklandı. Bütün savaşlara katıldı. Hac emiri oldu. Peygamber öldüğünde dağılanları toplayıp şu hutbeyi okudu: Ey nas, Muhammede tapan varsa bilsin ki o öldü, Allah'a tapan varsa bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez. İttifakla halife seçildikten sonra yalancı peygamberlerle savaştı. Kur'an'ı topladı. 142 hadis rivayet etti. 634'te öldü. Hücrei saadetteki kabirde yatmaktadır.
 • Zeyd bin Harise: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı. Manevi oğlu oldu. Peygamber ona Zeynep'i nikahladıysa da geçinemediler, Zeynep peygambere nikâhlandı. Seriyye komutanlığı yaptı, 629'da Mute'de öldü.
 • Osman bin Affan: Emevîlerden. Babası Affan. Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le evlendi). Sünni İslam'ın üçüncü halifesi. Aşere-i mübeşşeredendir. Rukiye ile Habeşistan'a gidenlerden. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'te halife oldu. Sebe taraftarları evini kuşattı, oruçluyken Kur'an okurken öldürüldü (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Bâki Mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahy katibiydi. Kur'an'ı çoğalttı. Lâkabı Nâşir-ul Kuran'dı. 146 hadis rivayet etti.
 • Erkam bin Ebü'l Erkam: Mekke'nin saygın ve büyük ailelerinden Benî Mahzûm'a tabidir. 17 yaşında müslüman oldu. İlk müslüman olan 7. veya 12. sahabe olduğu rivayet edilir. Medine'ye hicret edenlerin başında yer aldı ve Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerine katıldı. Okuma-yazma bildiği için vahiy katipliği ve zekat memurluğu yaptı. 673 yılında Medine'de öldü ve cenaze namazını Sa'd bin Ebû Vakkās kıldırdı.
 • Abdurrahman bin Avf: Babası Avf, Zühreoğullarından. Habeşistan'a gidenlerden. Uhud'da yaralandı. 651'de öldü. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Sa'd bin Ebi Vakkas: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas. Bütün savaşlara katıldı, İslamiyet'in ilk savaşları sırasında (Bedir, Uhud, Hendek) İslam ordusunda okçu olarak görev yaptı. Ebubekir ve Ömer'in halifelikleri dönemindeki savaşlarda İslam ordusunun ordu komutanlarından biriydi. Kadisiye'de zafer kazandı. Fitne devrinde Cemel ve Sıffin'e katılmadı. 674'te Medine'de öldü. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Zübeyr bin Avvam: Babası Avvam. Peygamberle bacanak. Ayşe'nin kardeşi Esma ile evlendi. Habeşistan'a giden kafiledeydi. Yermuk Savaşında yaralandı. Zengindi. Ali'ye karşı Cemel'de muhalif saftaydı. 656'da Cemel Vak'âsında savaştan çekilip Medine'ye doğru giderken yolda öldürüldü. 38 hadis rivayeti vardır. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Talha bin Ubeydullah: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman). Teymilerden. Babası Abdullah. Bedir Savaşı'nda Şam'daydı. Uhud'da peygamberi korurken yaralandı. Ali'nin halifeliğine zorla biat etti, sonra muhaliflere katıldı. Cemel'de yer aldı. 656'da Cemel Vak'âsında öldürüldü. 38 hadis rivayeti vardır. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Ebu Ubeyde bin Cerrah: Fihroğullarından, Habeşistan'a gidenlerden, 639'da Taun salgınında öldü, mezarı Şeria'da Amya'dadır. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Said bin Zeyd: Babası Zeyd. Adevioğullarından. Ömer'in eniştesi. Habeşistan muhacirlerinden. Talha ile Şam'dayken Bedir'e katılamadı. 671'de Medine'de öldü. Aşere-i mübeşşeredendir.
 • Hamza bin Abdülmüttalib: Peygamberin amcası ve süt kardeşi. Hâşimîlerden. Allah'ın arslanı lâkablı. Seriyye komutanı. Bedir'de düelloya çıkan üç sahabiden biri (Ali, Ubeyde, Hamza). Uhud'da 625'te Habeşli Vahşi'nin mızrağıyla öldü.
 • Ömer bin Hattab: Nâmı Faruk. Peygamberden on üç yaş küçüktü. Babası Hattab. Sünni İslam inancında ikinci raşid halife. Aşere-i mübeşşeredendir. Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı fethetti. Halefini seçemeden, Ebul-lülü adlı bir İranlı Mecusi bir köle tarafından sabah namazında zehirli bir hançerle vuruldu, üç gün sonra öldü. Hücre-i saadete gömüldü.
 • Cafer bin Ebu Talib: Ebu Talib'in oğlu, Ali'nin kardeşi. Habeşistan'a gidenlerin başkanı. Namı Tayyar. Mute'de öldü.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski